De Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser (VtW-Amsterdam) neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn afgegeven of daarmee verenigbare doeleinden.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij u weten hoe wij dat doen. Wij verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen voor de hieronder beschreven doeleinden.

1. VtW-Amsterdam legt de volgende gegevens van de bestuursleden vast: NAW, gegevens voor de KvK. De gegevens worden bewaard in een laptop, onder beheer van de secretaresse.

2. Een secretaresse en een administrateur verlenen diensten in opdracht van VtW-Amsterdam. Met uitzondering van naamsvermelding in communicatie wordt niet gewerkt met persoonsgegevens van de betrokkenen.

3. Er werken bij VtW-Amsterdam geen vrijwilligers.

4. VtW-Amsterdam verstrekt donaties aan organisaties. Hiertoe worden de NAW gegevens van de contactpersoon van deze organisatie vastgelegd in de laptop van de secretaresse. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact te houden met de aanvragende organisatie en om terugkoppeling te vragen/krijgen over de bereikte doelen. Deze gegevens worden in het aanvraagformulier vastgelegd en de aanvrager wordt erop gewezen, dat hiertoe noodzaak bestaat. De bewaartermijn van deze gegevens is maximaal 5 jaar na afronding van het project of maximaal 5 jaar na afwijzing van de aanvraag. Dit in verband met de mogelijkheid van herhaalde aanvragen/donaties.

5. In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

6. VtW-Amsterdam heeft geen FG ( functionaris gegevensbescherming) aangewezen. De voorzitter van het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven van het privacy beleid.

7. VtW-Amsterdam zal, in geval van diefstal van de laptop van de secretaresse en/of een datalek de betreffende autoriteit ( Autoriteit Persoonsgegevens) binnen 72 uur op de hoogte stellen, indien hiertoe noodzaak bestaat.