Onze focus:
  1. Het ondersteunen van projecten waarbij jeugdigen in achterstandsituaties aanvullende trainingen en/of onderwijs genieten, in Amsterdam
  2. Levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren (zoals catechese-projecten, katholiek jongerenwerk et cetera) in Amsterdam.
Historie VTW

De drijvende kracht achter de oprichting van de Vereeniging tot Weldadigheid – opgericht in 1841 – waren pater Jezuïet Arnoldus Frentrop en huisarts Joannes Wilhelmus Cramer. Getroffen door de grote armoede in Amsterdam zochten zij naar wegen om de grootste nood te lenigen. Als charitatieve instelling richtte men zich aanvankelijk op armenzorg door bijvoorbeeld het uitdelen van aalmoezen en ziekenverzorging.

De grootste betekenis van de Vereeniging ligt op het terrein van het kleuter- en lager onderwijs voor katholieke meisjes in Amsterdam. In de eerste honderd jaar van haar bestaan stichtte en bestuurde de Vereeniging zo’n 25 (basis-)scholen.

In de tweede helft van de 20e eeuw werden de schoolgebouwen overgedragen aan de gemeente. Het bestuur van de scholen werd overgedragen aan de ASKO, de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs. Daarna is de Vereeniging blijven voortbestaan als een bescheiden vermogensfonds met als belangrijkste doelstelling het ondersteunen van projecten op het gebied van jeugd en educatie.

Als zodanig is de Vereeniging erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).