Let op! Het aanvragen van een donatie verloopt uitsluitend via onze website. Voordat u de aanvraagprocedure start, bekijk het aanvragen van een donatie. VtW Amsterdam hecht veel waarde aan de inzet van vrijwilligers voor projecten.

Soort projecten

Aanvragen dienen betrekking te hebben op projecten die gericht zijn op het welzijn van jeugd, educatie en scholing, in het bijzonder voor kinderen in achterstandsituaties. De levensbeschouwelijke/katholieke achtergrond en uitstraling van het project is weliswaar geen voorwaarde, maar wordt wel in de beoordeling betrokken.

Regio Amsterdam

Het “werkgebied” van de Vereeniging is Amsterdam.

Checklist: aanvraaggegevens

De volgende gegevens moet u verzamelen en bij ons aanleveren voor een aanvraag:

 • Projectomschrijving met doelstelling, doelgroep.
 • Een begroting: inclusief specificatie van de projectkosten.
 • Een financieringsplan: wijze van financiering inclusief vermelding in hoeverre andere fondsen en/of instanties hierbij zijn betrokken.
 • Voorgenomen wijze van rapportage en verantwoording: inclusief de wijze waarop het realiseren van de doelstelling wordt geëvalueerd.
 • Indien beschikbaar, een recent (financieel en/of inhoudelijk) jaarverslag.
 • Statuten en bestuurssamenstelling.

Een verzoek voor een donatie kan per mail met bijlagen worden ingediend en toegelicht.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag?

Het bestuur neemt besluiten over de aanvragen in zijn bestuursvergaderingen, ongeveer eenmaal in de drie maanden. Bij de beoordeling van een donatieverzoek wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van het voorgestelde project en in hoeverre dit past binnen de doelstelling van de Vereeniging en de door het bestuur vastgestelde prioriteiten.

Zodra het bestuur een besluit genomen heeft, wordt de aanvrager per e-mail in kennis gesteld van het besluit. Op een beslissing is geen beroep mogelijk.

Voor een donatie komen NIET in aanmerking:
 • Natuurlijke personen en verzoeken om individuele steun (ook geen studiebeurzen of toelagen).
 • Overheidsinstellingen en projecten die redelijkerwijs onder overheidsfinanciering vallen.
 • Projecten met een politiek en commercieel karakter.
 • Bijdragen t.b.v. fondsvorming.
 • VtW is terughoudend in het financieren van exploitatiekosten zoals salarissen.
 • Serviceclubs komen niet voor een donatie in aanmerking.