Let op! Het aanvragen van een donatie verloopt uitsluitend via onze website. VtW Amsterdam hecht veel waarde aan de inzet van vrijwilligers voor projecten.

Eerste aanvraag

Indien het een eerste aanvraag betreft, dient u het verzoek via een “quick scan” in te dienen. U ontvangt dan binnen 3 weken wel of niet een uitnodiging voor een “donatie aanvraag”.

Let op! Binnen 3 weken ontvangt u een bericht over de quick scan. Indien uw scan positief uitvalt, moet u nog de officiële aanvraag digitaal indienen.

Bent u al bekend bij VtW?

Dan kunt u direct een “donatie aanvraag” indienen. Het bestuur van de VtW vergadert een maal per kwartaal. De doorlooptijd van aanvragen neemt zodoende 3 maanden in beslag. Op beslissingen van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Checklist: aanvraaggegevens
 • De aanvragende/ontvangende instantie is een rechtspersoon.
 • De VtW verleent in beginsel steun voor afgebakende projecten met een begin en een eind. Ook (meerjarige) pilotprojecten komen in aanmerking, mits er een perspectief is op structurele vervolgfinanciering, na de eerste fase van het project. VtW fungeert dan als (mede) stimulator.
 • Bij projecten met een langere looptijd streeft de VtW verdere binding na. Bestuursleden kunnen de uitvoerende organisatie bezoeken of anderszins participeren in het vergroten van de doelmatigheid van het project.
 • Een financiële bijdrage door de VtW dekt niet (of slechts bij hoge uitzondering) de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en/of co-financiering door andere partijen kan wenselijk zijn.
 • Er wordt rekening gehouden met de soliditeit, de omvang van het eigen vermogen en/of de reserves van de aanvrager.
 • Er wordt rekening gehouden met het belang van het project voor de doelgroep en er wordt een inschatting gemaakt van de eventuele continuïteit van het project en de aanvragende instelling.
 • Er worden rapportages over de voortgang en de uiteindelijke realisatie gevraagd, inclusief een financiële verantwoording.
 • Alle correspondentie dient digitaal plaats te vinden.
Voor een donatie komen NIET in aanmerking:
 • Natuurlijke personen en verzoeken om individuele steun (ook geen studiebeurzen of toelagen).
 • Overheidsinstellingen en projecten die redelijkerwijs onder overheidsfinanciering vallen.
 • Projecten met een politiek en commercieel karakter.
 • Bijdragen t.b.v. fondsvorming.
 • VtW is terughoudend in het financieren van exploitatiekosten zoals salarissen.
 • Serviceclubs komen niet voor een donatie in aanmerking.